Studierichtingen

De IVG-School is een doorstroomschool.

Leerlingen begeleiden naar het maken van een goede studiekeuze kan enkel door hen te laten proeven van de verschillende doorstroomrichtingen. In het eerste jaar zetten we in op de leer- en loopbaancompetenties via de keuzevakken. In het tweede jaar kan dan vanuit de ervaringen uit de keuzevakken weloverwogen gekozen worden voor een basisoptie.

Vanaf het derde middelbaar bieden we diverse studierichtingen aan.

Eerste graad

Eerste leerjaar A

 • Module 1 & 2: Carrousel van alle keuzevakken
 • Module 3 & 4: één keuzevak 3u/week

Aanbod keuzevakken:

 • Economie
 • Latijn
 • Lifestyle
 • Moderne talen
 • STEM

Tweede leerjaar A

Aanbod basisopties (5u/week):

 • Economie & Organisatie
 • Klassieke Talen (Latijn – Grieks)
 • Maatschappij en Welzijn
 • Moderne talen & Wetenschappen
 • STEM – Wetenschappen

Tweede graad

 • Economische wetenschappen
 • Humane wetenschappen
 • Latijn
 • Moderne talen
 • Natuurwetenschappen

Derde graad

 • Latijn – Moderne Talen
 • Latijn – Wetenschappen
 • Latijn – Wiskunde
 • Wetenschappen – Wiskunde
 • Moderne Talen – Wetenschappen
 • Economie – Moderne Talen
 • Economie – Wiskunde
 • Humane wetenschappen
 • Moderne talen

 

 

Lessentabel eerste graad

1A en 2A 

1A  2A 
IVG-uur  1
wiskunde  3
Nederlands  2
Frans  3
Engels  1
natuurwetenschappen  2
Aardrijkskunde (ruimtelijk bewustzijn)  -
vrijzinnig-humanisme (nc zedenleer)  2
lich. opvoeding  2
WOYO+ *  5 + 2  5 + 2
projecten per thema  6
keuzevakken (Latijn, economie, STEM,  Moderne talen, Lifestyle)  -
Basisopties: keuze uit
Klassieke talen  - 5
Economie & organisatie  -
STEM-wetenschappen  -
Moderne talen & wetenschappen  -
Maatschappij & welzijn  -
32 + 2 uur  32 + 2 uur

 

 * WOYO+ staat voor working on your own 

 + aandacht voor doelgerichte differentiatie 

 + groei naar autonomie 

 + samen leren 

 via verlengde instructie, taakbrieven, peer-tutoring, stille werkruimte 

 * WOYO+ omvat de vakken Nederlands, wiskunde, Frans en Engels  * WOYO+ houdt ook 10-tal coachingsgesprekken per jaar in  * WOYO+ voorziet 1 tot 3u masterclass in functie van differentiatie

 

Lessentabel tweede graad

3de jaar (3 Doorstroom)

  Latijn Nat.wet. Econ. wet. Mod. talen Hum. wet.
vrijzinnig-humanisme (nc zedenleer)

2

2

2

2

2

toegepaste informatica

1

1

1

1

1

artistieke expressie

1

1

1

1

1

ruimtelijk bewustzijn

1

1

1

1

1

Nederlands

4

4

4

4

4

Frans

3

3

3

4

3

Engels

3

3

3

4

3

economie & bedrijfswetenschappen  4
Duits

2

Latijn

4

historisch bewustzijn

2

2

2

2

2

filosofie

1

gedragswetenschappen & sociologie  

3

kunst & cultuur  1  1
wiskunde

5

5

5

4

4

exacte wetenschappen & STEM

3

7

3

3

3

lich. opvoeding

2

2

2

2

2

IVG-uur (coaching)

1

1

1

1

1

WOYO+ *

4 (van elk vak in rood 1 uur)

32 uur

32 uur

32 uur

32 uur

32 uur

IVG-Academy (vrije keuze)

2

2

2

2

2

* WOYO+ staat voor working on your own
+ aandacht voor doelgerichte differentiatie
+ groei naar autonomie
+ samen leren
via verlengde instructie, taakbrieven, peer-tutoring, stille werkruimte, …

Tijdens het wekelijkse IVG-uur worden al onze leerlingen van 3ASO in groepen verdeeld (van maximum 15 leerlingen) en gaan ze samen met hun coach aan de slag. Deze structurele coaching draait rond studieplanning, leren leren, probleemoplossend vermogen, zelfregulering, zelfkennis, sociale vaardigheden, welbevinden, …

 

4de jaar (4 Doorstroom)

  Latijn Nat.wet. Econ. wet. Mod. talen Hum. wet.
vrijzinnig-humanisme (nc zedenleer)

2

2

2

2

2

actief wereldburgerschap

1

1

1

1

1

kunst & cultuur 1 1
ruimtelijk bewustzijn

1

1

1

1

1

Nederlands

4

4

4

5

5

Frans

3

3

3

4

3

Engels

3

3

3

4

3

informatica-wetenschappen  1  1  1
Duits

2

Latijn

4

historisch bewustzijn

2

2

2

2

2

filosofie

1

gedragswetenschappen & sociologie

3

economie & bedrijfswetenschappen

4

wiskunde

5

5

5

4

4

exacte wetenschappen & technologie

3

7

3

3

3

lich. opvoeding

2

2

2

2

2

traject 1 1 1 1 1
WOYO+ * en coaching

3 (van elk vak in rood 1 uur)

32 uur

32 uur

32 uur

32 uur

32 uur

IVG-Academy (vrije keuze)

2

2

2

2

2

* WOYO+ staat voor working on your own
+ aandacht voor doelgerichte differentiatie
+ groei naar autonomie
+ samen leren
via verlengde instructie, taakbrieven, peer-tutoring, stille werkruimte, …

Via verdiepende, ondersteunende of verbredende trajecten bereiden leerlingen uit 4 Doorstroom zich – onder begeleiding – voor op hun studiekeuze naar de 3de graad.

 

Lessentabel derde graad

 

5de jaar (5 Doorstroom)

Zie brochure p.14

6de jaar in 2023-2024

EcMt MtWet LatWet LatWis WetWis
vrijzinnig-humanisme (nc zedenleer)  2      2     2     2        2
Nederlands 4       4      4     4       4
Frans 4       4      3      3       3
Engels 3       3      2      2       2
wiskunde 3       4      4      7       7
natuurwetenschappen 2       -       -       -       -
biologie -    2  2     1   2
chemie -     2     2    1     2
fysica -     2    2    1     2
geschiedenis 2    2    2    2     2
aardrijkskunde 1  1  1 1   1
lich. opvoeding 2  2  2 2     2
economie 4 - - - -
Latijn - - 4 4 -
Duits 2 2 - - -
fysica + 1
chemie + 1
Duits +1 +1
seminarie economie 1 - - - -
seminarie kunstgeschiedenis & wereldliteratuur 1 - - - -
seminarie basiseconomie - - - - 1
masterclass wetenschappen - 1 1 - 1
masterclass wiskunde - - 1 - 1
32 uur 32 uur 32 uur 32 uur 32 uur

 

IVG-Academy (vrije keuze) 2 2 2 2 2

EcMt: Economie-Moderne Talen

MtWet: Moderne Talen-Wetenschappen

LatWet: Latijn-Wetenschappen

LatWis: Latijn-Wiskunde

WetWis: Wetenschappen-Wiskunde

+ = extra uren voor reeds bestaande vakken van de basisvorming

 

 

Taallessen, van belang voor wereldburgers

 IVG-Academy: Aanvullende taallessen buiten het curriculum

 Taalonderricht blijft cruciaal in het project van de IVG-School: iedere taal is immers een venster op de wereld en, zoals een vader het ooit mooi verwoordde: een huis met vele vensters, daar is veel licht! Onze leerlingen worden dus begeleid in hun evolutie naar wereldburgerschap. Dat, naast het opleiden tot participatieve cultuurwezens, is voor ons een fundamentele opdracht, zeker in onze meer en meer gemondialiseerde samenleving

Vanaf het derde middelbaar kunnen onze leerlingen, naast het gewone lessenpakket, elk  schooljaar een bijkomend taalatelier volgen. Elke cursus wordt ingericht vanaf 20  deelnemers. 

In de tweede graad is er keuze* tussen: 

 • Spaans 
 • Chinees 

In de derde graad is er keuze* tussen: 

 • Italiaans 
 • Russisch 

Deze taalateliers bestaan uit twee luiken:

 • Taalvaardigheid
 • Geschiedenis, cultuur, godsdienst en actualiteit van het taalgebied.

Het is niet de bedoeling om onze leerlingen in 1 schooljaar bijvoorbeeld Russisch te laten spreken maar eerder om hen te initiëren in een voor hen niet zo bekende cultuurregio. Bij de taalateliers van de traditionele Europese talen (Frans, Duits, Engels, Spaans, …) zal de focus sterker op het taalkundig luik liggen dan bij de taalateliers van de meer ‘exotische’ talen, waar de focus evenveel op de kennismaking met de cultuur zal komen te liggen.

 

 *Aanbod schooljaar 24/25

Taal- en studiereizen naar Frankrijk, Engeland, Duitsland en Spanje.

Geef een reactie