Pedagogisch Project

Uitgangspunt

a short history of England…

De IVG-School is een uitgesproken vrijzinnig-humanistische school.  Het vrijzinnig-humanisme beperkt zich op onze school niet enkel tot de lesuren Vrijzinnig-humanisme (NCZ):  in alle vakken worden bij onze leerlingen vrijheid van meningsuiting,  kritisch denken, openheid van geest, ondogmatisch reflecteren, solidariteit, ecologisch bewustzijn, vrij onderzoek,…, actief wereldburgerschap enz…gestimuleerd en ingeoefend.

Godsdiensten worden op de IVG-School niet als dusdanig beleden, maar wel met respect bestudeerd en becommentarieerd in de traditie van de Verlichting. We organiseren dan ook geen afzonderlijke godsdienstlessen. Op onze school is uiteraard iedereen welkom, gelovig of niet. Iedereen zit samen tijdens de lessen Vrijzinnig-Humanisme. Het maakt niet uit of je nu moslim, joods, christelijk, atheïst of iets anders bent: Tous les enfants du monde sont nos enfants (Tahar Ben Jelloun).

Door samen te zitten, te praten en te discussiëren verrijken we mekaar en groeien we naar mekaar toe. Voor de IVG-School is het kennen en begrijpen van de andere de beste remedie tegen onverdraagzaamheid en dogmatisch denken. Uiteindelijk wensen we onze jongeren te begeleiden in hun wordingsproces tot zelfbewuste, zelfdenkende en kritische, actieve wereldburgers. Dat doen we best samen, in verbondenheid.

Het pedagogisch project van onze IVG-School heeft tot taak, binnen het kader van de leerplannen, de leerlingen optimaal theoretische en praktische kennis van de werkelijkheid bij te brengen.
Zowel in de loop van de geschiedenis van de mensheid als in de ontwikkeling van het individu vanaf de geboorte, ontwikkelt kennis van de werkelijkheid zich gradueel van geloof en overtuiging naar redeneren en tenslotte naar toetsen aan de werkelijkheid. Deze volgorde respecteren we in het pedagogisch project van onze IVG-School en in heel de school steunen we op wetenschappelijk getoetste werkelijkheid.
In deze zin gaan we uit van een kritisch standpunt, niet gebonden aan gezagsargumenten, wel gesteund op de waarde van het zoeken en de waarde van wetenschappelijke bewijzen.

“Sapere aude … heb de moed om je van je verstand te bedienen”

Onze ambitie en streefdoelen

De ambitie van onze IVG-School Gent is gericht op het streven naar 3 doelstellingen:

kwalitatief hoogstaand (*) onderwijs

Onderwijs dat voldoet aan de kenmerken van effectief onderwijs (onderzoek in opdracht van UNESCO).

 • een mix van onderwijsleervormen
 • heldere uitleg en instructie
 • geregelde toetsing en feedback
 • voldoende focus en tijd
 • voldoende duidelijkheid en structuur
 • stap voor stap leren
 • leren leren
 • elkaar leren en van elkaar leren
 • adaptief onderwijs
 • huiswerk ernstig nemen
 • betrokkenheid van ouders.

Onderwijs met extra aandacht voor:

 • talen
 • wetenschappen / wiskunde
 • kunst en cultuur

kunstgeschiedenis: schetsopdracht in het British Museum

Onderwijs dat voldoet aan de wettelijke bepalingen voor de drie geledingen

Het bereiken van de ontwikkelingsdoelen in het kleuter onderwijs, het bereiken van eindtermen in het lager onderwijs, het bereiken van de vakgebonden, vakoverschrijdende en specifieke eindtermen in het secundair onderwijs.

De doorstroming van respectievelijk kleuter naar lager onderwijs, van lager naar secundair onderwijs en van secundair onderwijs naar hoger onderwijs krijgt maximale aandacht.

Kwalitatief hoogstaande ontwikkeling van normen en waarden

 • Gericht op een zo optimaal mogelijke, verdere ontwikkeling van het moreel denken van iedere leerling.
 • Vertrekkend van een basis van openheid, vrijheid, verdraagzaamheid en democratie.
 • Gesteund op de morele ontwikkeling van Kohlberg.

Kwalitatief hoogstaande ontwikkeling van de persoon

Gericht op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de positieve kwaliteiten bij iedere leerling.

Gesteund op de psychosociale ontwikkeling volgens Erikson.  De positieve kwaliteiten die men van kind tot volwassene achtereenvolgens ontwikkelt, zijn

 • vertrouwen
 • zelfstandigheid,
 • initiatief nemen,
 • bekwaamheid, vaardigheden ontwikkelen,
 • identiteit,
 • intimiteit en solidariteit,
 • zorgzaamheid en productiviteit,
 • integriteit.

Onze leerlingen winnen de Gentse Onderwijs Oscar voor Innovatie : prijs Duurzaamheid

In de basisschool wordt vooral aandacht besteed aan de eerste vier ontwikkelingsfasen. In het secundair ligt het accent meer op het ontwikkelen van de identiteit.

Bij het realiseren van onze streefdoelen, zijn wij er ons van bewust dat ontwikkeling gebeurt via confrontatie met nieuwe en andere gegevens dan de persoon tot dan toe kende.

Onze ambitie is ons ideaal en toetssteen in alles wat we ondernemen. Om hoogstaande kwaliteit steeds weer waar te maken, stellen we onszelf voortdurend in vraag, toetsen we of we onze ambitie waarmaken en sturen we onszelf telkens weer bij om die ambitie te kunnen blijven nastreven. Deze permanente zelfevaluatie en zelfbijsturing zijn wezenlijke onderdelen van levenslang leren.

Eén team

De kleinschaligheid van onze school laat tussen alle betrokkenen (leerlingen, ouders en het voltallige schoolteam, zowel van de basisschool als van het secundair) veelvuldige contacten toe. Elke leerling wordt individueel gevolgd en waar nodig bijgestuurd, geholpen en verder uitgedaagd in zijn ontwikkeling.

Een intensieve en positieve samenwerking tussen de ouders en het schoolteam (directie, leerkrachten en overige schoolmedewerkers, waaronder ook externe deskundigen) biedt de beste garantie op een duurzame vordering bij elke leerling. Ouders worden in ruime mate op de hoogte gehouden en worden betrokken in de beslissingen en interventies naar hun kinderen toe.

Belangrijk bij deze nauwe samenwerking is het gezamenlijk streven naar het waarmaken van het pedagogisch project. Een open communicatie, een luister- en leerbereidheid bij alle betrokkenen en respect voor ieders eigenheid maken hier wezenlijk deel van uit.

Wij mogen terecht fier zijn op onze school en haar pedagogisch project.

In labore vera requies … in het werk zal je de ware rust vinden.

(*) Onder ‘kwalitatief hoogstaand’ verstaan we dat wat geldig is voor iedereen (universeel karakter) en dus getoetst wordt aan de werkelijkheid (wetenschappelijke ingesteldheid). Vooruitgang is het zich meer en meer aanpassen aan de werkelijkheid (werkelijkheidsgericht onderwijs).

Reacties zijn gesloten.