Ondersteunend personeel

Zorgteam

Extra ondersteuning voor uw kind op school

In de basisschool gaat onze aandacht permanent uit naar het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen bij het klas- en schoolgebeuren. Dankzij gerichte observatie en bijsturing slagen we erin een objectief zicht te hebben op de mogelijkheden van elk kind en worden specifieke zorgvragen onmiddellijk aangepakt. In functie van de taalontwikkeling wil het team, indien mogelijk, het aantal leerlingen per klasgroep beperken. Daardoor vergroot de interactie en kan de leerkracht meer tijd besteden aan individuele begeleiding en zorgverstrekking. Naast de klastitularis beschikken we hiervoor over een ZORG- GOK-leerkracht, een brugfiguur en indien er minstens zes anderstalige nieuwkomers zijn een leerkracht voor anderstalige nieuwkomers.

GOK staat voor Gelijke Onderwijskansen Beleid en heeft tot doel de kinderen met problemen op leergebied te begeleiden door het toeleveren van specifiek werkmateriaal aan de leerkrachten. Dit geldt niet enkel voor leerlingen die een bepaald probleem hebben maar ook voor leerlingen die extra uitdagingen vragen. De expertise van de GOK-leerkracht wordt eveneens ingeschakeld bij niveaulezen, peer-tutoring, studiebegeleiding, hoeken- en contractwerk, het beheer van individuele zorgdossiers.

ZORG richt zich tot kinderen en/of gezinnen met sociaal-emotionele problemen. Naast ondersteuning op school gaat ze eventueel ook op huisbezoek en kan ze, indien nodig, verwijzen naar het CLB of externe hulpverleningscentra. Ann De Somviele vervult deze functies.

De brugfiguur vormt de brug tussen ouders en school. Hava Kaya vervult deze functie. Zij zorgt voor huiswerkbegeleiding, legt contacten met de buurtwerking, zorgt voor tolken, brengt ouders en kinderen in contact met de bibliotheek en de spelotheek, helpt de ouders bij administratieve taken, werkt samen met het oudercomité en organiseert info- avonden om de ouderbetrokkenheid te vergroten.  Hava en Ann werken nauw samen.

Zorgverstrekking blijft welteverstaan een gezamenlijke opdracht van ouders en school; een open dialoog met de ouders draagt ertoe bij dat voor elke vraag naar een passend antwoord gezocht wordt zodat de kinderen gelukkig zijn op school.

De leerkracht voor anderstalige nieuwkomers geeft de leerlingen een taalbad zodat zij zich zo vlug mogelijk integreren in de maatschappij.. Ze werkt heel praktisch, gaat vaak op stap met de kinderen opdat zij ervaringsgericht hun weg leren vinden op school en in onze samenleving.

Reacties zijn gesloten.